Уважаеми членове на ИББК,

От Министерство на икономиката и индустрията ни уведомиха за получена покана от Конфедерацията на индийската индустрия (Confederation of Indian Industry) за българско участие в конференцията „Конклав за бизнес и устойчивост Индия-ЕС“, който ще се проведе в периода 28 февруари – 01 март 2023 г. в Делхи, Индия.

В рамките на бизнес конференцията ще се дискутират въпроси свързани с международната политика и бизнес, устойчивостта, дигитализацията, търговията и инвестициите. Очаква се в горепосочения форум да вземат участие политици, индустриалци, бизнес асоциации, НПО и експерти, като в рамките на проявата ще бъдат организирани кръгли маси, както и B2B срещи.

Приложена е проекто-програмата на форума, получена от организаторите.

Допълнителна информация за конклава е налична на официалната уеб-страница на Конфедерацията на индийската индустрия (https://www.cii.in), където ще се извършва и онлайн регистрация за участие в конференцията.

Конклавът се планира да се открие от министъра на външните работи на Индия, д-р С. Джайшанкар. 

Предвид гореизложеното, предлагамe заинтересованите компании-членове на Камарата да изпратят имейл на info@ibbc.bg до 1 февруари 2023 г. 

Dear IBBC members,

The Ministry of Economy and Industry informed us of an invitation received from the Confederation of Indian Industry (CII) for Bulgarian participation in the conference “Conclave for Business and Sustainability India-EU”, which will be held in the period 28 February – 01 March 2023 in Delhi, India.

Within the framework of the business conference, issues related to international politics and business, sustainability, digitization, trade and investments will be discussed. Politicians, industrialists, business associations, NGOs and experts are expected to take part in the above-mentioned forum, and round tables and B2B meetings will be organized within the framework of the event.

Attached is the draft program of the forum received by the organizers.

Further information about the conclave is available on the official website of the Confederation of Indian Industry (https://www.cii.in) where online registration for participation in the conference will also take place.

The conclave is scheduled to be inaugurated by the Minister of External Affairs of India, Dr. S. Jaishankar. Given the above, we suggest that interested IBBC member companies send an email to info@ibbc.bg by February 1, 2023.